Privacy verklaring Purmerend Barbarians

Dit is de privacyverklaring van American Footballclub (AFC) Purmerend
Barbarians, gevestigd te Purmerend en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 65638468.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de
verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. onze website www.purmerendbarbarians.nl bezoekt;
b. lid wordt;
c. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
d. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
e. contact met ons opneemt;
f. onze sociale media kanalen bezoekt: 
https://www.facebook.com/Purmerend.barbarians/,
https://www.instagram.com/Purmerend_barbarians/ 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a. naam;
b. woonadres;
c. e-mailadres;
d. telefoonnummer;
e. leeftijd (geboortedatum);
f. geslacht;
g. nationaliteit;
h. bankrekening nummer (IBAN);
i. lidmaatschapsnummer;

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
a. het lidmaatschap te effectueren;
b. nieuwsbrieven te verzenden;
c. contact met u op te nemen of te onderhouden;
d. de dienstverlening te verbeteren;
e. de website te optimaliseren;
f. uw contributie te incasseren;

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de Secretaris via purmerendbarbarians@gmail.com voor:
a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
e. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door American Footballclub Purmerend Barbarians.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
a. leveranciers: voor het leveren van bestelde goederen/producten;
b. gelieerde organisaties: zoals andere American Football verenigingen die wedstrijdformulieren
kunnen inzien;
c. sponsors: zodat u gebruik kunt maken van door sponsor aangeboden diensten;
d. American Football Bond Nederland (AFBN): voor het verwerken van het lidmaatschap;
e. Club on the Net / ARL Products BV (ledenadministratie AFBN);

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie/evenementen publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en
gemotiveerd bezwaar aantekent.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.